Stadgar för Sveriges Kaninhoppare

Detta är de gällande stadgarna för Sveriges Kaninhoppare, SKE.


Ändringar Maj 2024 på Extra årsstämma

 • Tagit bort kravet "Ha ett organisationsnummer" i 3§ Kriterier för medlemskap
 • Ändrat 5 § Årsavgift till "Medlemsavgift" då avgiften skall faktureras kvartalsvis istället för årsvis 

Inledning

 

1 § Syfte och mål

Syftet med Sveriges Kaninhoppare är att främja och utveckla kaninhoppning som en sport och fritidsaktivitet för alla i Sverige. Förbundet strävar efter att värna om kaninhoppning och kaniner samtidigt som vi arbetar för innovation och utveckling inom sporten. Kaninhoppning ska vara roligt och genom utbildning, träning, tävlingsverksamhet, och samarbete med andra organisationer siktar vi på att höja standarden på kaninhoppning, öka dess popularitet samtidigt som vi säkerställer kaniners säkerhet och välmående.

 

Vårt mål är att skapa en inkluderande och stödjande gemenskap för alla kaninhoppare, från nybörjare till erfarna utövare, och att bidra till sportens långsiktiga hållbarhet och framgång.

 

Tre viktiga principer som ligger till grunden för allt vi gör är:

 • Nybörjare framför erfarna
 • Kaninhoppning framför administration
 • Glädje framför regler

 

2 § Namn och säte

Förbundets namn är Sveriges Kaninhoppare med organisationsnummer YY och har säte i Älvkarleby kommun med adressen
Sveriges Kaninhoppare c/o Fia Eriksson
Tensmyra 16
814 95 Älvkarleby

 

Medlemskap

 

3 § Kriterier för medlemskap

Medlemskap i Sveriges Kaninhoppare står öppet för alla ideella föreningar som delar förbundets syfte och mål, samt förbinder sig att följa dess stadgar och regelverk. Följande krav ställs på klubbar för att bli medlem i förbundet:

 • Verksamhet inom kaninhoppning
 • Följa förbundets stadgar, regler, policys och övriga fattade beslut
 • Betala förbundets beslutade avgifter för ansluta klubbar

 

4 § Ansökan om anslutning till förbundet

Ansökan om anslutning till förbundet sker genom att klubben skriftligen skickar in en formell ansökan till förbundsstyrelsen som inkluderar följande:

 • Klubbens stadgar
 • Underskrivet protokoll från möte som visar att klubben vill bli medlem i förbundet
 • Försäkran att de kommer att följa förbundets stadgar, regler, policys och övriga fattade beslut
 • Önskat upptagningsområde (ort, kommun, region) för medlemmar

Förbundsstyrelsen skall återkomma med besked om klubbens ansökan godkänts eller inte inom 1 månad från att ansökan mottogs. Förbundet har rätt att neka anslutning om inte samtliga kriterier kan uppfyllas.


I de fall det redan finns klubbar med verksamhet i önskat upptagningsområde skall förbundsstyrelsen föra en dialog med de existerande klubbarna och den nya klubben om en ny fördelning av upptagningsområden. Slutgiltigt upptagningsområde beslutas av förbundsstyrelsen.

 

5 § Medlemsavgift

Varje klubb skall betala en medlemsavgift baserad på antalet medlemmar som har tecknat och betalat ett medlemskap hos klubben under kvartalet.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och skall återfinns i reglementet.

Medlemsavgiften skall faktureras kvartalsvis.

 

6 § Utträde för klubbar

Klubbar har rätt att när som helst begära utträde ur förbundet genom att skicka in en skriftlig anmälan till förbundets styrelse. Utträdet blir giltigt vid utgången av månaden då begäran om utträde inkom om inte annat gemensamt beslutats mellan förbundsstyrelsen och klubben som önskar utträde.

Betalda avgifter återbetalas inte.

 

7 § Uteslutning och avstängning av klubb eller medlem

En klubb/medlem kan uteslutas ur förbundet eller stängas av från dess verksamhet om den:

 • Bryter mot förbundets stadgar, regler, policys och övriga fattade beslut.
 • Misslyckas med att uppfylla sina ekonomiska åtaganden till förbundet inom fastställda tidsramar.

Processen för uteslutning eller avstängning ska inledas av förbundets styrelse, som ska informera den berörda klubben/medlemmen skriftligen om de påstådda överträdelserna och ge klubben möjlighet att svara på anklagelserna inom en månad. Efter att ha mottagit klubbens/medlemmens svar, eller om inget svar inkommit inom den angivna tiden, fattar styrelsen ett beslut om uteslutning eller avstängning. För att styrelsen ska kunna fatta beslut krävs att deltagandet består av hälften eller fler ledamöterna. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. 

 

En klubb/medlem som uteslutits har rätt att överklaga beslutet till nästa ordinarie årsstämma. Överklagandet ska lämnas skriftligen till förbundets styrelse senast en månad innan nästa årsstämma. Årsstämmans beslut i frågan är slutgiltigt och kan inte överklagas.

 

Organisationsstruktur

 

8 § Styrelsen

Styrelsen för förbundet ska bestå av minst fem, men maximalt sju, ledamöter valda av årsstämman: en ordförande, en kassör, och tre till fem övriga ledamöter. Styrelsen har också befogenheten att internt utse en sekreterare från de valda ledamöterna.

 

Styrelsen sammanträder vid kallelse från ordförande eller annan ledamot. För att mötena ska kunna fatta beslut krävs att deltagandet består av hälften eller fler ledamöter. Vid lika röster har ordförande utslagsröst. 

 

Styrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan årsstämmorna.

 

Styrelsen har rätt att:

 • Fatta beslut i strategiska, taktiska och operativa frågor för att hantera förbundets verksamhet
 • Besluta om vilka klubbar som får bli medlemmar i förbundet
 • Utse arbetsgrupper och delegera full beslutanderätt till dessa i alla typer av frågor

 

Styrelsen är skyldig att:

 • Säkerställa att förbundet och styrelsen agerar i enlighet med gällande lagar, stadgar och regler
 • Sätta klubbarnas behov framför förbundets behov då styrelsens främsta syfte är att tjäna klubbarna och dess medlemmar
 • Säkerställa att alla beslut fattas med klubbarnas och dess medlemmars bästa i åtanke 
 • Främja en demokratisk kultur där alla klubbars röster kan höras och värderas
 • Rådgöra med klubbarna vid större beslut som påverkar klubbarnas verksamhet
 • Regelbundet ha en öppen och konstruktiv dialog med klubbarna och dess medlemmar för att diskutera aktuella frågor, samla in synpunkter och förbättra samarbetet

9 § Val av styrelsemedlemmar

Alla styrelsemedlemmar väljs av klubbarna vid förbundets årsstämma.

 

Val sker genom en öppen omröstning eller, om begärt, genom sluten omröstning.

 

Kandidater till styrelseposterna kan nomineras av medlemmar i klubbarna, klubbarna och den sittande styrelsen. Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast en månad innan årsstämman. Endast personer som nominerats i tid kan väljas in i styrelsen på årsstämman.

 

Valberedningens förslag på ny styrelse ska vara klubbarna tillhanda senast två veckor innan årsstämman.

 

10 § Mandatperiod

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år. Under uppstarten 2024 är mandatperioden dock 2 år istället för 1 år.

 

Mandatperioden börjar omedelbart efter valet vid årsstämman och löper till nästa årsstämma.

 

Alla ledamöter är valbara för omval vid mandatperiodens utgång.

 

11 § Ordförandens roll och val 

Ordförandens huvudsakliga uppgifter består i att leda styrelsens arbete och representera förbundet i olika sammanhang. Detta innefattar att organisera och leda styrelsemöten samt att vara förbundets ansikte utåt. Ordföranden ansvarar även för att styrelsens arbete följer förbundets stadgar, regler, policys och övriga fattade beslut

 

Ordföranden väljs direkt av årsstämman.

 

12 § Kassörens roll och val

Kassörens roll omfattar ansvar för förbundets ekonomiska förvaltning. Detta inkluderar att sköta bokföring, hantera fakturor och betalningar samt förbereda ekonomiska rapporter för styrelsemöten och årsstämman. Kassören spelar en avgörande roll i att säkerställa att förbundets finanser hanteras på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

 

Kassören väljs direkt av årsstämman.

 

13 § Sekreterarens roll och val

Sekreterarens ansvar inkluderar att föra protokoll vid styrelsemöten och årsstämman, hantera inkommande och utgående korrespondens samt arkivera viktiga dokument.

 

Sekreteraren väljs internt av styrelsens ledamöter efter årsstämman där styrelsen konstitueras.

 

14 § Omval och kontinuitet

För att säkerställa kontinuitet och stabilitet inom förbundets ledning är alla styrelsemedlemmar valbara för omval då sittande medlemmar i styrelsen per automatik är nominerade.

 

Det uppmuntras till en balans av kontinuitet och förnyelse inom styrelsen för att främja förbundets utveckling och anpassning till nya utmaningar.

 

15 § Effektivitet och arbetsprocesser 

Förbundet erkänner vikten av att alla uppdrag, särskilt de som utförs på ideell basis, ska utformas så att de kräver så lite tid som möjligt från de inblandade. Detta åtagande bygger på följande principer:

 • Rationalisering av arbetsprocesser: Styrelsen ska sträva efter att ständigt förenkla och effektivisera arbetsprocesser för att minimera tidsåtgången för samtliga förtroendeuppdrag.
 • Fokuserad agenda: Möten och arbetsuppgifter ska ha en tydligt definierad och fokuserad agenda, för att undvika onödig tidsåtgång och säkerställa att tiden används effektivt.
 • Delegering och samarbete: Delegering av uppgifter och främjande av samarbete inom och mellan olika delar av organisationen ska uppmuntras då arbetsbelastningen sprids på flera och den totala tidsåtgången för enskilda uppdrag minskas.
 • Tekniska lösningar: Användning av digitala verktyg och tekniska lösningar ska prioriteras för att underlätta kommunikation, planering och genomförande av uppdrag, vilket bidrar till besparingar.
 • Respekt för ideellt arbete: Styrelsen och alla inom organisationen bör alltid ha en djup respekt för den tid och det engagemang som medlemmarna ideellt bidrar med. Detta innebär att man undviker att lägga onödiga bördor på individerna och uppmuntrar till en balans mellan uppdrag och personligt liv.

Det övergripande målet med dessa principer är att säkerställa att arbetet med förtroendeuppdrag inte bara är givande och produktivt, men också att det är hållbart och inte utgör en orimlig arbetsbelastning på de ideellt engagerade. Genom att följa dessa riktlinjer åtar sig förbundet att värna om välbefinnandet om den tid som dess medlemmar generöst bidrar med.

 

Årsstämman

 

16 § Allmänt 

Årsstämman är förbundets högsta beslutande organ, där klubbarna genom sina representanter har möjlighet att påverka förbundets riktning och beslut. Årsstämman hålls årligen innan utgången av april, på en tid och plats som styrelsen bestämmer. Det skall vara möjligt att delta på stämman digitalt.

 

17 § Kallelse

Alla klubbar ska kallas till årsstämman minst två månader i förväg. Kallelsen ska ske skriftligen och inkludera dagordning, tid, plats och de handlingar som ska behandlas vid stämman med undantag för valberedningens förslag, motioner och förslag på stadgeändringar.

 

18 § Dagordning

Årsstämmans dagordning ska minst innehålla följande punkter:

 

 1. Stämmans öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Fråga om mötets behöriga utlysande

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av ordförande för stämman

 6. Val av sekreterare för stämman

 7. Val av två justerare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 9. Styrelsens ekonomiska rapport för föregående verksamhetsår

 10. Styrelsens verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

 11. Revisors rapport och dennes rekommendation angående ansvarsfrihet för styrelsen

 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 13. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter för kommande verksamhetsår

 14. Val av styrelsens ordförande

 15. Val av kassör

 16. Val av styrelseledamöter

 17. Val av revisor

 18. Val av valberedning

 19. Val av firmatecknare

 20. Behandling av inkomna förslag på stadgeändringar

 21. Behandling av inkomna motioner

 22. Övriga frågor

 23. Stämmans avslutande

19 § Omröstning och beslut

Varje klubb har rätt till två ombud med en gemensam röst på årsstämman oavsett medlemsantal. Vilka som ska vara klubbens ombud skall skriftligen meddelas förbundets styrelse senast 1 månad innan årsstämman.

 

Beslut fattas med enkel majoritet av de avgivna rösterna, om inte annat särskilt föreskrivs i stadgarna. Stadgeändringar kräver minst ⅔ majoritet.

 

Vid lika röstetal avgör sittande styrelsens ordförandes röst, utom vid personval då lotten avgör.

 

20 § Motioner och stadgeändringar

Förbundsstyrelsen, klubbar och klubbarnas medlemmar har rätt att skicka in motioner och förslag på stadgeändringar till årsstämman. 

 

Motioner och förslag på stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsstämman för att kunna inkluderas i dagordningen.


Inkomna motioner och förslag på stadgeändringar ska vara klubbarna tillhanda senast 2 veckor före årsstämman.

 

Stadgeändringar kan genomföras på både ordinarie årsstämma samt extra årsstämma.

 

21 § Protokoll  

Protokoll ska föras vid varje årsstämma och justeras av de personer som stämman utsett för detta ändamål. Protokollet ska tillgängliggöras för klubbarna inom en månad efter stämman.

 

Extra årsstämma

 

22 § Behov och initiering

Extra årsstämma kan kallas samman när styrelsen finner det nödvändigt, eller när en majoritet av förbundets klubbar skriftligen begär det, med angivande av de ärenden de önskar ska tas upp till behandling. En sådan begäran måste beaktas av styrelsen inom en månad från det att begäran inkommit. Om styrelsen inte kallar till en extra årsstämma inom denna tidsram, har de klubbarna som framfört begäran rätt att själva kalla till en extra årsstämma. För att detta ska vara möjligt ska klubbarna samordna sig för att säkerställa att kallelsen skickas ut i enlighet med de bestämmelser och tidsfrister som stadgarna föreskriver, inklusive att informera alla klubbar om tid och plats för stämman, samt ange de ärenden som önskas behandlas.

Det skall alltid vara möjligt att delta på en extrastämma digitalt. 

 

23 § Kallelse 

Kallelse till extra årsstämma ska utfärdas av styrelsen och skickas ut skriftligen till samtliga klubbar senast en månad före stämman. Kallelsen ska innehålla information om tid, plats (digital), samt en dagordning som specificerar de ärenden som ska behandlas.

 

24 § Dagordning

Dagordningen för en extra årsstämma ska fokusera på de specifika ärenden som motiverat stämmans kallande. Inga andra ärenden än de som angivits i kallelsen får tas upp till beslut under den extra årsstämman.

 

25 § Beslutsförfarande

Beslutsförfarandet vid en extra årsstämma följer samma regler som för den ordinarie årsstämman, såsom angett i §19 "Omröstning och beslut".

 

26 § Protokoll

Protokoll ska föras vid varje extra årsstämma och justeras av de personer som stämman utsett för detta ändamål. Protokollet ska tillgängliggöras för klubbarna inom en månad efter stämman.

 

Ekonomi och revision

 

27 § Ekonomisk förvaltning

Förbundets ekonomi ska förvaltas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som säkerställer förbundets långsiktiga mål och syften.

 

Styrelsen ansvarar för att övervaka och styra förbundets finanser.

 

28 § Bokföring

Förbundet ska föra en korrekt och systematisk bokföring enligt gällande lagar och regler. Bokföringen ska ge en rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning.

 

29 § Räkenskapsår och verksamhetsår

Förbundets räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.

 

30 § Revision

Årsstämman ska årligen välja en revisor för att granska förbundets bokföring, räkenskaper och styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.

 

31 § Revisionsberättelse

Revisor ska senast en månad före årsstämman lämna en revisionsberättelse till styrelsen. I revisionsberättelsen ska revisorn ange om denne anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets ekonomiska ställning samt om styrelsen har uppfyllt sina förvaltningsuppgifter enligt stadgarna.

 

32 § Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret baserat på styrelsens rapportering och revisionsberättelsen.

 

33 § Arvoden

Inom förbundet är principen att inga arvoden ska utbetalas till styrelseledamöter eller andra förtroendevalda för deras uppdrag. Förbundet bygger på ideella insatser, och allt arbete utförs utan ekonomisk kompensation. Detta understryker vårt åtagande om att alla medel som förbundet disponerar ska användas för att direkt stödja och utveckla verksamheten samt våra klubbar.

 

34 § Arbetsredskap 

Förbundet ersätter inte kostnader för inköp av personliga arbetsredskap såsom datorer, mobiler, eller annan teknisk utrustning. Det är förväntat att styrelseledamöter och förtroendevalda använder sina egna enheter i sitt uppdrag för förbundet. Denna policy reflekterar vår strävan efter kostnadseffektivitet och säkerställer att förbundets resurser allokeras mot kärnverksamheten.

 

Reglemente för förbundets verksamhet

 

35 § Reglementets syfte och innehåll

Förbundet ska upprätta och underhålla ett separat reglemente som specificerar detaljerade regler och riktlinjer för förbundets verksamhet, inklusive tävlingar, etik, medlemskap, och andra centrala aspekter av förbundets arbete. Syftet med reglementet är att säkerställa en konsekvent och rättvis hantering av alla aktiviteter inom förbundet.

 

36 § Uppdatering och revidering av reglementet 

För att säkerställa att reglementet förblir aktuellt och relevant, ska det genomgå en regelbunden översyn. Revidering och uppdatering av reglementet sker varje år.

Under uppstartsåret 2024 har styrelsen rätt att, utan att gå via en årsstämma, ändra i reglementet. Från 2025 och framåt gäller vanliga regler kring ändringar av reglementet.

 

37 § Process för ändringar i reglementet

Alla förslag till ändringar eller tillägg i reglementet ska inlämnas till styrelsen i form av motioner och följa den processen.

 

38 § Ikraftträdande av ändringar

Ändringar i reglementet träder i kraft 1 januari nästa år, om inte annat anges i beslutet. Det är styrelsens ansvar att kommunicera de uppdaterade reglerna till klubbarna och dess medlemmar samt se till att de är lättillgängliga.

 

39 § Övergångsbestämmelser

Vid större ändringar i reglementet kan övergångsbestämmelser antas för att underlätta implementeringen av nya regler. Dessa bestämmelser ska tydligt ange hur och när de nya reglerna ska börja tillämpas.

 

Upphörande av förbundet

40 § Beslut om upplösning

Beslut om upplösningen av förbundet kan endast fattas vid en årsstämma eller ett extrainsatt möte med detta specifika syfte. För att beslutet ska vara giltigt krävs att minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna stödjer upplösningen.

 

41 § Hantering av förbundets tillgångar

Vid beslut om förbundets upplösning ska eventuella kvarvarande tillgångar, efter att alla skulder och åtaganden har reglerats, tillfalla välgörande ändamål som stödjer djurs välfärd. Styrelsen ansvarar för att identifiera och välja lämpliga organisationer eller projekt som arbetar med djurvälfärd och som överensstämmer med förbundets värderingar.


När tillgångarna har delats ut skall kvitto skickas till samtliga klubbar som bevis på att tillgångarna har fördelats. 

 

Tvistlösning

 

42 § Syfte

Syftet med detta avsnitt är att erbjuda en klar och rättvis process för hantering och lösning av eventuella tvister som uppstår inom förbundet, mellan förbundet och dess klubbar, eller mellan klubbarna eller mellan medlemmar.

 

43 § Inledande åtgärder

Vid uppkomst av en tvist ska parterna i första hand försöka lösa tvisten själva genom direkt dialog och förhandlingar.

 

44 § Medling

Om inledande åtgärder inte leder till en lösning, kan parterna begära medling genom förbundet. Förbundet utser då en neutral medlare vars uppgift är att hjälpa parterna att nå en överenskommelse.